Etik Komisyonu

                            AYDINCIK  BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; Aydıncık Belediyesi Etik Komisyonu, 31.03.2020 tarih ve 25765154-929-e.537 Sayılı Başkanlık Olur’u ile Belediyemiz bünyesinde oluşturulmuştur.
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesinde Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 
“Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.”
 
Etik Komisyonunun Görevi ;
Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
- Etik uygulamaları değerlendirmek.
 

AYDINCIK  BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU
 
Etik Komisyonu Başkanı   :Mehmet UYSAL-Mali Hizmetler Müdürü
 
Etik Komisyonu Üyesi       :Mehmet TURHAN-Yazı İşleri Müdürü
 
Etik Komisyonu Üyesi       : Kasım KARA- Zabıta Amir Vekili