2023 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

                                                                 

                                                                          T.C

                                           MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

   2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN  KARAR ÖZETLERİ

 

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

1

15.08.2023

18

Gündemin birinci maddesi olarak;  Aydıncık Belediye Meclisi 15/08/2023 Salı günü Aydıncık Belediyesi Meclis Başkanı Ferat AKTAN        Başkanlığında, Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplandı.Fen İşleri Müdürlüğünün 11.08.2023 tarih ve E-51703758-155.99-6402 sayılı yazısına istinaden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. Maddesine 315 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 3. Fıkra uyarınca, Bakanlar Kurulu, 21/08/1988 tarihli ve 19906 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 28/07/1988 tarihli ve 88/13196 sayılı kararı ile TPAO’ya; Türkiye’nin petrol ihtiyacının karşılanmasın katkıda bulunmak, uluslararası ticaret alanındaki konular ile ilgili olarak faaliyetlerde bulunmasını temin etmek ve yurt dışı petrol ameliyeleri ve ticaretini, icabında kuracağı bir şirket vasıtasıyla yürütmek amacıyla yurt dışında yabancı devlet mevzuatına göre faaliyet gösterecek bir şirket kurma iznini verdiğini, Turkish Petroleum International Company Limitedin 07.12.1988 tarihinde Jersey UK mevzuatı çerçevesinde kurulduğu, Genel Müdürlüklerinin 22.01.2013 tarih 28536 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile TPAO’dan Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine (BOTAŞ) devredildiği, TPIC kurulduğu 1988 yılından bu yana Sondaj, Kuyu Tamamlama, Saha Geliştirme, Petrol Sahası Yüzey Tesisleri, Taşıma, Rafineri, Ham Petrol ve petrol ürünleri ticareti ve petrol dağıtımım içeren bütün değer zincirinde faaliyet göstermek amacı ile faaliyetlerini sürdürmekte olduğu, Kasım 2018 tarihinden itibaren bitümen ticaretinde aktif olarak yer almakta olduğu, Bu bağlamda Valilikler, il Ozel İdareleri ve Belediyeler ile piyasa şartlarından daha uygun daha kaliteli nakliye dahil bitümen ticaretin yapmak istediklerini, Enerji Baklığına bağlı Kamu şirketi olmaları hasebiyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun (KİK) 3. Maddesini "O" bendinde yer alan alımlar için ihale şartı aranmaksızın Genel Müdürlüklerden alımlar gerçekleştirilebilmekte olduğu, bitümen talebinin olması durumunda yazılarında iletişim bilgileri verilen personeller ile irtibata geçmemiz hususu bildirilmiştir.Belediyemizin Asfalt Şantiyesinin ihtiyacı olan söz konusu AC160/220 Asfalt (Bitüm) Malzemelerinin Turkish Petroleum Intemational Company Limited (TPIC) Şirketinden temin edilebileceği hususu tespit edildiğinden; Asfalt (Bitüm) Malzemelerinin alınması için Turkish Petroleum Intemational Company Limited (TPIC) Şirketi ile sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Ferat AKTAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, yapılan işaretli oylama neticesinde mevcudun oy biriği ile karar verilmiştir

1

15.08.2023

19

Aydıncık Belediye Meclisi 15/08/2023 Salı günü Aydıncık Belediyesi Meclis Başkanı Ferat AKTAN Başkanlığında, Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplandı.

Gündem maddesi gereğince Aydıncık İlçesi Çarşı Mevkiinde, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olan 731 (180,00m2) numaralı parselin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün E­57914681­166.05.01­3768284 sayılı talebi ile Mersin İli Aydıncık İlçesinde bulunan Kelenderis Antik Kentinin ziyarete açılması amacıyla gezi güzergahını projelendirmek amacı ile ve bütünlük sağlanması için parselin tahsisi talep edilmiştir.

Bahse konu mülkiyeti Belediyemize ait olan, Aydıncık İlçesi Çarşı Mevkiinde Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 731 (180,00m2) numaralı parselin tamamının Kelenderis Antik Kentinin ziyarete açılması sebebi ile düzenlenecek olan projede bütünlüğün sağlanması amacı ile, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin ( e ) bendi ve 75. maddesinin (d) bendine istinaden Kamu Hizmeti yapıldığından bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesine, yapılan işaretli oylama neticesinde, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ferat AKTAN

Meclis Başkanı

 

Hasan CEYLAN                                                                                                              Mustafa TIRAŞ

    Katip Üye                                                                                                                 Yedek Katip Üye