2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

                                                                 

                                                                               T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                          2023 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN          

                                                           KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tarihi

06.10.2023

Toplantı Saati

14:00

Toplantı Yeri

Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Olağan/Olağanüstü

2023 Yılı Ekim Ayı Olağan

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri

Abdurrahman SÜMBÜL, Hasan CEYLAN, Nazım ÇABUK, Erkan KILIÇ, Ahmet YALÇIN, Mehmet ELFETKUYU,Mustafa TIRAŞ

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

Ferat AKTAN (Görevli), Sabri TAŞKUYU (Mazeretli), Mehmet SÜLÜK, Yüksel UĞRAN, Mustafa ÜNÜVAR

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

 


1

06.10.2023

21

 

Gündemin Birinci Maddesi olan; 5393 sayılı Belediye Kanunun gereği incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna 01.09.2023 tarih ve 20 Sayılı Meclis Kararı ile havale olunan Aydıncık Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Gider Tahmini hakkındaki teklifi ve ekinde yer alan Belediye Encümeni görüş yazısı ve kararı Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş olup, yasal prosedüre uygun olduğu görüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu 21.09.2023 tarih ve 01 nolu, 22.09.2023 tarih ve 02 nolu Raporları Meclise sunuldu. Bütçe kalemleri Gider ve Gelir kalemleri birer, birer okundu. Bütçe kalemleri için söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bu konuda söz almak isteyen olmadığı görüldü. Plan ve Bütçe Komisyon 21.09.2023 tarih ve 01 nolu, 22.09.2023 tarih ve 02 nolu Kararı hazırlandığı şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan ad okuma şekliyle yapılan oylamada 2024 Mali Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyon raporu geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

 

2

06.10.2023

22

Kabinden Merkezi Kumandalı Otomasyon Sistemli Sabit Kasalı Kızgın Yağ Kazanlı Kombine Satıh Kaplama Makinasının Alımı     işi       için          İller Bankası                                    A.Ş.den 1.500.000,00­ TL (BirMiyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ferat AKTAN’ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

2

06.10.2023

23

Aydıncık Belediye Meclisi, 06.10.2023 Cuma günü Aydıncık Belediyesi Meclis Başkan Vekili Abdurrahman SÜMBÜL Başkanlığında, Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı.

 

Fen ileri Müdürlüğünün 06.10.2023 tarih ve E­51703758­155.99­6812 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan 473 nolu parsel üzerinde yer alan ve Baloğlu Konağı olarak bilinen binanın Kütüphane yapılması amacıyla 15 yılığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis işleminin yapılması istenilmiştir.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 473 nolu parsel üzerinde yer alan ve Baloğlu Konağı olarak bilinen binanın Kütüphane yapılması amacıyla 15 yılığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis işleminin reddine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 Abdurrahman SÜMBÜL

Meclis 2. Başkan  Vekili 

Hasan CEYLAN                                                                                                                                                     Nazım ÇABUK

    Katip Üye                                                                                                                                                                  Katip Üye