2023 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                           2023 YILI NİSAN AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri


1

11.04.2023

8

 Gündemin birinci maddesi olarak;5393 sayılı kanunun 56. maddesi nde” Belediye Başkanı, 5018 sayılı kamu Mali yönetimi ve Kontrol kanununun 41. Maddesinin 4. Fıkrasınde belirtilen: stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri ve belediye borçlarının durumunu açıklayan Faaliyet raporunu hazırlar.” Yine aynı kanunun son paragrafında “Faaliyet Raporunu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur.” Denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince belediyemiz birimlerinin yapmış oldukları faaliyetleri gösterir rapora ilişkin gündem maddesine Meclis 1. Başkan Vekili Yüksel UĞRAN’ın başkanlığında geçildi.2022 yılı faaliyet raporu meclis huzurunda kalem kalem okundu ve detaylı anlatım yapmasının ardından Meclis 1. Başkan vekili Yüksel UĞRAN tarafından konu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Oylamaya geçildi. Yapılan işaretli oylamada 2022  yılı Faaliyet Raporu toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

2

11.04.2023

9

 Gündemin ikinci maddesi olarak;  Fen İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 03/04/2023 tarih ve E- 51703758-155.99-5571 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi görüşülerek, Aydıncık İlçesi Hürriyet Mahallesinde, Hacıbahattin Mahallesinde ve Yeni Mahalle de bulunan 3. Derece Arkeololik Sit alanı (Berenike Antik Kenti), 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onama etkisinin işlemlerin hızlı yürütülmesi adına Aydıncık Belediye Meclisinin yetkisinde olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediyesine verilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

3

11.04.2023

10

 Gündemin Üçüncü maddesi olarak; Yazı İşleri Müdürlüğünün tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 03/04/2023 tarih ve E-73571346-105.01-5585 Sayılı müzekkeresi ve ekleri meclise okundu. Belediyemizin ihtiyaçları ve Mahalli İdare Birlikleri  Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesine istinaden ekte bulunan (I) Sayılı Cetvel (Kadro İhdası), (III) Sayılı Cetvel (Dolu Kadro Değişikliği)  ve (IV) Sayılı Cetvel (Dolu Boş Kadro Durumu) cetvellerinin kararın eki sayılması oylamaya sunuldu. Yapılan İşaretli Oylamada OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

4

11.04.2023

11

 Gündemin dördüncü maddesi olarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesinde “Meclis, mahalli idareler seçiminin ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla kanunda belirtilen sayıda encümen üyesi seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen secimi yapılır…”denildiğinden ilgili kanun ve bu çerçevede hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre, meclisimizin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla iki üye seçimine geçildi.

Mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtıldı. 8 adet oy kullanıldığı ve hepsinin geçerli olduğu görüldü. Oy Pusulalarında yapılan tasniflemede, Nazım ÇABUK 8(Sekiz) oy, Hasan CEYLAN 8(Sekiz) oy alarak 2024 Yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere encümen üyeliğine seçildiler.

5

11.04.2023

12

 Gündemin beşinci maddesi olarak; Aydıncık Belediye Meclisi 11/04/2023 Salı günü Aydıncık Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Yüksel UĞRAN Başkanlığında, Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı.

Gündemin Beşinci maddesi olarak;

Plan ve Bütçe komisyonu seçenine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına oy birliği ile karar verildi. Komisyonlar 3 kişiden kurulması Meclis 1. Başkan Vekili tarafından teklif edildi. Oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylamada oy birliği ile komisyonların 3 kişiden oluşmasına karar verildi. Her siyasi partinin meclisteki üye sayısının, Meclis üye tam sayısına oranlaması sonucu 3 kişilik komisyon dağılımı, Adalet ve Kalkınma Partisinde 1 üye, Milliyetçi Hareket Partisinden 1 üye, Cumhuriyet Halk Patisinden 1 üye seçilmesi kararlaştırıldı.

Plan ve Bütçe için Adalet ve Kalkınma Partisinden Mustafa TIRAŞ, Milliyetçi Hareket Partisinden Nazım ÇABUK, Cumhuriyet Halk Partisinden, Mehmet ELFETKUYU aday olduklarını açıkladılar. Oylama Yapıldı. Yapılan işaretli oylamada, Adalet ve Kalkınma Partisinden Mustafa TIRAŞ, Milliyetçi Hareket Partisinden Nazım ÇABUK, Cumhuriyet Halk Partisinden Mehmet ELFETKUYU Plan ve  Bütçe üyesi olarak OYBİRLİĞİ  ile seçildiler.

6

11.04.2023

13

 Gündemin Altıncı maddesi olarak; İmar komisyonu seçimine geçildi. İmar Komisyonu kurulmasına oy birliği ile karar verildi. Komisyonlar 3 kişiden kurulması Meclis 1. Başkan Vekili tarafından teklif edildi. Oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylamada oy birliği ile komisyonların 3 kişiden oluşmasına karar verildi. Her siyasi partinin meclisteki üye sayısının, Meclis üye tam sayısına oranlaması sonucu 3 kişilik komisyon dağılımı, Adalet ve Kalkınma Partisinde 1 üye, Milliyetçi Hareket Partisinden 1 üye, Cumhuriyet Halk Patisinden 1 üye seçilmesi kararlaştırıldı.

İmar Komisyonu için Adalet ve Kalkınma Partisinden Abdurrahman SÜMBÜl, Milliyetçi Hareket Partisinden Ahmet YALÇIN, Cumhuriyet Halk Partisinden, Erkan KILIÇ aday olduklarını açıkladılar. Oylama Yapıldı. Yapılan işaretli oylamada, Adalet ve Kalkınma Partisinden Abdurrahman SÜMBÜL, Milliyetçi Hareket Partisinden Ahmet YALÇIN, Cumhuriyet Halk Partisinden Erkan KILIÇ İmar Komisyonu üyesi olarak OYBİRLİĞİ  ile seçildiler.

6

11.04.2023

14

 Gündemin yedinci maddesi olarak; Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte Amaç ve kapsam başlığı altında; “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamaktır.” Belediyelerce yapılacak işlemler başlığı altında; “MADDE 6 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlemesi için önce ilgili ilçe belediye meclisince karar alınır. Teklifi içeren bu karar, gerekçeleri ile beraber büyükşehir belediye başkanlığına gönderilir. İlçe belediye meclisinin kararının ve teklifinin büyükşehir belediye başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren büyükşehir belediye meclisinin yapacağı ilk toplantıda karar ve teklif gündeme getirilir ve büyükşehir belediye meclisi, en geç doksan gün içinde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespitine ilişkin kararını verir.” denilmektedir. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine göre, Aydıncık İlçe sınırları içerisinde kırsal mahallelerin ve kırsal yerleşik alanların belirlenmesi için yapılan işaretle oylama neticesinde evrakın İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havalesine mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

Yüksel UĞRAN

Meclis 1. Başkan V

 

 

Nazım ÇABUK                                                                                                              Hasan CEYLAN

    Katip Üye                                                                                                                          Katip Üye