2023 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

       

T.C

         MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

         2023 YILI OCAK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİSıra NoKarar TarihiKarar No

Karar Özeti


1


06.01.2023


1

Gündemin birinci maddesi gereğince; Başkanlık Makamının 02.01.2023 tarih ve 4935 Sayılı oluru ile meclise havale edilen Zabıta Amirliği'nin 12/12/2022 tarih ve 4785 müzekkere okunarak görüşüldü.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesinde Zabıta personelinin Çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı D.M.K'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yıllık bütçe kanununda belirtilen üst sınırları aşmamak kaydı ile belediye meclisi kararı tespit edilen maktu tutar ödenir. hükmü mevcuttur. 657 sayılı D.M.K'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan Zabıta Personelinin 2023 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K­Çetvelindeki Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışında diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen miktarı aşmamak üzere, 1.325,00-TL (BinÜçYüzYirmiBeşTürkLirası) fazla çalışma ücretiolarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylamada oybirliği ile kabul edildi.


2


06.01.2023


2


Gündemin ikinci maddesi gereğince; Başkanlık Makamının 02.01.2023 tarih ve 4935 Sayılı oluru ile meclise havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2023 tarih ve E.84093081­105.02­4925 müzekkere okundu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışama Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2023 yılında yapacağı olağan toplantı gün ve saatinin belirlenmesine geçildi. 2023 yılında yapılacak olan olağan meclis toplantılarının aşağıdaki listede belirtilen şekli ile yapılması ve bu günün resmi tatile denk gelmesinde ise takip eden ilk gününde yapılması oybirliği ile kabul edildi.

YILI

AYI

TARİH

GÜNÜ

SAAT

YERİ

2023

OCAK

06.01.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

ŞUBAT

03.02.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

MART

03.03.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

NİSAN

07.04.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

MAYIS

05.05.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

HAZİRAN

02.06.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

TEMMUZ

07.07.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

AĞUSTOS

04.08.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

EYLÜL

01.09.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

EKİM

06.10.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

KASIM

03.11.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2023

ARALIK

01.12.2023

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU


3


06.01.2023


3


Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Başkanlık Makamının 02.01.2023 tarih ve 4935 Sayılı oluru ile meclise havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2023 tarih ve E.84093081-105.02-4926 sayılı müzekkeresinin görüşüldü.5393 sayılı Belediye Kanununun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25. maddesinde; ”Belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince, Aydıncık Belediyesi Meclisi Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasının kabulüne; 1 üyenin AK Parti’den, 1 üyenin MHP’den ve 1 üyenin CHP den olması nedeniyle; yapılan gizli oylamada;Adalet ve Kalkınma Parti’den Yüksel UĞRAN­8­(Sekiz) oy, Milliyetçi Harekat Partisi’nden Ahmet YALÇIN ­9­(Dokuz) oy, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Erkan KILIÇ ­9­(Dokuz)oy alarak Aydıncık Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.


4


06.01.2023


4


Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Başkanlık Makamının 02.01.2023 tarih ve 4935 Sayılı oluru ile meclise havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2023 tarih ve E.84093081­105.02­4927 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 32'inci maddesinin birinci fıkrasına göre meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39'uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25'inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. Buna göre 2023 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları her gün için 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına 2023 yılında ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.


5


06.01.2023


5


Gündemin beşinci maddesi gereğince; 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak 2022 yılında belediyemizde 8. derece Mühendis Kadrosunda Harita Mühendisi olarak çalışan Emre VATAN ve 8. derece Mimar kadrosunda çalışan Baturhan ÇELEBİ ve 8. derece Mühendis Kadrosunda çalışan İlkay ÇOKA'nın; 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Belediyemizde 01/01/2023­31/12/2023 döneminde çalıştırılmasının devam ettirilmesine, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince, 01/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 8. dereceli kadro karşılığı çalıştırılmaya devam ettirilecek olan Tam Zamanlı Sözleşmeli 1 Mimar, 1 Ziraat Mühendisi ve 1 Harita Mühendisi için 2023 yılında uygulanacak ücretin, 2022 yılında alınan ücrete Devlet Memurlarına verilen zam oranında artış verilmesi oy birliği ile kabul edildi.


6


06.01.2023


6


Gündemin Altıncı maddesi gereğince; Çevre Kanununun 11’inci maddesine dayanılarak hazırlanan, atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince Evsel Katı atık İdareleri; Evsel Katı Atık hizmeti verme veya verdirmek, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemek, evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlü kılınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15’inci maddesinin (g) fıkrasında, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmakla belediyeler yükümlü kılınmıştır.Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce evsel katı atık ücret tarifesi ile ilgili Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ekinde yayımlanan, uygulamaya yönelik detaylara ilişkin kılavuz hükümlerine göre, 2022 yılı toplam sistem maliyeti, MESKİ konut su abone bilgileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel bilgileri, okulların öğrenci sayıları, ÇTV mükellef bilgileri ve belediyemiz bilgi sisteminde kayıtlı bilgiler doğrultusunda, tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden, kirleten öder ilkesine göre farklı atık üreticilerine dağıtılmasına ve maliyet geri kazanımının sağlanmasına dair rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan 2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporun birimden geldiği şekli ile kabulü ve meclis kararının eki sayılması oylamaya sunuldu, yapılan işaretli oylamada oybirliği ile kabul edildi.