2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

                                                                 

                                                        T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                          2024 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN                     KARAR ÖZETLERİ


Toplantı Tarihi

03.05.2024

Toplantı Saati

14:00

Toplantı Yeri

Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Olağan/Olağanüstü

2024 Yılı Mayis Ayı Olağan

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri

Şerife Funda BULDURLUOĞLU, Fatma ARI, Salih Seçkin YILDIRIM, Ömer Yazgan AYGÜN, Nasuh DAŞBAŞ, Onur HAS, Durmuş Ali ÖZTÜRK, Mehmet Ali ACUN, Necdet YENİSERT

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

Özkan KILIÇARPA(Görevli),  Onur GÜNEBAKMAZ(Görevli), Mustafa ŞİMŞEK (Mazeretli)

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

1

03.05.2024

25

Gündemin maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve E-84093081-105.02-8044 sayılı teklif yazıları üzerinde yapılan müzekkerede;Merkezi Ankara (Söğütözü Mah. 2178 Cad.Söğüt İş Merkezi No:2 Kat:9 Daire:19 Çankaya/ANKARA) ‘da bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına;Yıllık üyelik aidatı olarak; tüzükte belirtilen Miktarların Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankası A.Ş’ye bu konuda yetki verilmesine,Belediyemizce çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine,  yapılan işaretli oylamada katılanların Oy Birliği  ile  kabul edildi.

2

03.05.2024

26

Gündemin maddesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğünün 29.04.2024 tarih ve E-51703758-105.02-8046 sayılı teklif yazıları üzerinde yapılan müzekkerede;Belediyemize ait ve tescilli araçlarından ekonomik ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrılacak olanlarının Taşınır Mal Yönetmeli kapsamında tespiti ve satış işlemi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi,  yapılan işaretli oylamada katılanların Oy Birliği  ile  kabul edildi.

3

03.05.2024

27

Gündemin maddesine geçildi. Belediyemiz Encümeninin 03.05.2024 tarih ve 15 Nolu Kararı üzerinde yapılan müzekkerede; Belediyemizin 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri A: Gider ve B Gelir olmak üzere iki kısma ayrıldığı, Bunların açılımında Gider Kalemleri Toplamının 35.329.426,11-TL olduğu, Gelir kalemleri toplamının 36.105.106,77.-TL olduğu, görülmüş bunların kalemler bazında ;

 

A-      Gider Bütçesinin;

1-       Personel Giderinin 7.364.214,13.-TL,

2-       Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderlerinin 804.584,26.-TL,

3-       Mal ve Hizmet Alımlarının 21.191.041,35.-TL,

4-       Faiz Giderlerinin 0,00.-TL,

5-       Cari Transferler 708.372,81.-TL,

6-       Sermaye Giderlerinin 5.261.213,56.-TL olmak üzere Toplam 35.329.426,11.-TL olarak gerçekleşmiştir.

      

B-      Gelir Bütçesinin:

1-       Vergi Gelirleri 2.116.232,29.-TL,

3-       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.575.151,21.-TL

4-       Alınan Bağış ve Yardımlar ile  Özel Gelirler 2.030.488,12.-TL,

5-       Diğer Gelirlerden 27.383.235,15.-TL olmak üzere toplam 36.105.106,77.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Bütçe Giderlerinin; 35.329.426,11.-TL, 2023 yılı Bütçe Gelirlerinin; 36.105.106,77.-TL.-TL olduğu, ve 2023 yılı Personel Giderlerinin 7.364.214,13.-TL, olduğu görülerek,  2023  yılı Yeniden  Değerleme Oranı % 122,93  olduğu buna göre 2023 yılı personel giderinin oranı (2022 Mali Yılı Geliri) 21.181.796,18.-TL x % 122,93 =  26.047.387,14.-TL   21.181.796,18.-TL + 26.047.387,14= 47.236.183,32.-TL x %30 = 14.168.754,99.-TL olduğu görülmekle Personel Giderinin  %30 barajını aşmadığı görülmüştür.2023 yılı içinde harcanmayan 4.670.573,89.-TL ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.2023  Mali Yılı  gider bütçesi 40.000.000,00.-TL olarak kabul edilmiş olup, bu ödenekten 35.329.426,11.-TL tahakkuk ve tevdi edilmiştir. 2.463.217,58-TL 2022 Mali yılından Devreden gelir Tahakkuku ve 2023 Mali yılı İçerisinde de 37.061.439,60.-TL ‘lik tahakkukla Toplam 39.524.657,18.-TL tahakkuka ulaşılmış bu tahakkuktan 36.105.106,77.-TL tahsilat yapılmıştır.2023 Mali Yılı Kesin Hesabı cetvelleri incelenmiş  5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a maddesi uyarınca görüşülmüş olup, yapılan işaretli oylamada katılanların Oy Birliği  ile  kabul edildi

 

Meclis 1.Başkan Vekili

Fatma ARI

        Belediye Meclis Üyesi                        (İmza)                                                  

 

 Katip                                                                                                                                   Katip (Yedek)

        Şerife Funda BULDURLUOĞLU                                                                               Mehmet Ali ACUN

               Belediye Meclis Üyesi                                                                                          Belediye Meclis Üyesi

                                (İmza)                                                                                                                                 (İmza)