2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

                                                                 

                                              T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                          2024 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN                     KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tarihi

11.01.2024

Toplantı Saati

14:00

Toplantı Yeri

Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Olağan/Olağanüstü

2024 Yılı Ocak Ayı Olağan

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri

Ferat AKTAN , Yüksel UĞRAN,  Mustafa ÜNÜVAR,  Mustafa TIRAŞ,  Erkan KILIÇ, Mehmet ELFETKUYU, Hasan CEYLAN,  Abdurrahman SÜMBÜL

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

 Ahmet YALÇIN,  Sabri TAŞKUYU, Mehmet SÜLÜK,  Nazım ÇABUK

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

 

1

11.01.2024

1

5393 sayılı Belediye Kanununun 32'inci maddesinin birinci fıkrasına göre meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39'uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25'inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. Buna göre 2024 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacakları her gün için 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına 2024 yılında ödenecek olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte brinin huzur hakkı olarak ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2

11.01.2024

2

5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesinde Zabıta personelinin Çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı D.M.K'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yıllık bütçe kanununda belirtilen üst sınırları aşmamak kaydı ile belediye meclisi kararı tespit edilen maktu tutar ödenir. hükmü mevcuttur. 657 sayılı D.M.K'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan Zabıta Personelinin 2024 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K­Çetvelindeki Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışında diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen miktarı aşmamak üzere, 2.100,00-TL (İkiBinYüzTürkLirası)  fazla çalışma ücretiolarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylamada oybirliği ile kabul edildi.

3

11.01.2024

3

5393 sayılı Belediye Kanununun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25. maddesinde; ”Belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince, Aydıncık Belediyesi Meclisi Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasının kabulüne; 1 üyenin AK Parti’den, 1 üyenin MHP’den ve 1 üyenin CHP den olması nedeniyle; yapılan gizli oylamada; Adalet ve Kalkınma Parti’den Yüksel UĞRAN­7­(Yedi) oy, Milliyetçi Harekat Partisi’nden Ahmet YALÇIN ­8­(Sekiz) oy, Cumhuriyet Halk  Partisi’nden Erkan KILIÇ ­8­(Sekiz) oy alarak Aydıncık Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.

4

11.01.2024

4

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışama Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2024 yılında yapacağı olağan toplantı gün ve saatinin belirlenmesine geçildi. 2024 yılında şubat ve mart aylarında yapılacak olan olağan meclis toplantılarının aşağıdaki listede belirtilen şekli ile yapılması ve bu günün resmi tatile denk gelmesinde ise takip eden ilk gününde yapılması oybirliği ile kabul edildi.

YILI

AYI

TARİH

GÜNÜ

SAAT

YERİ


 

 

 

 

 

2024

ŞUBAT

02.02.2024

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

2024

MART

01.03.2024

CUMA

14:00

AYDINCIK BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

 

 

 

 

 

Ferat AKTAN

Meclis  Başkanı

 

Hasan CEYLAN                                                                                                              Mustafa TIRAŞ

    Katip Üye                                                                                                                          Katip Üye